Skip to main content

Scientist Assigned To Colleges

Scientist Assigned To Colleges

Scientist Assigned To Colleges
Sl.No. College Name Name of Scientist
1. Daulat Ram College
 1. Dr. Ashok Mukhopadhyay
 2. Dr. Aub Qadri
 3. Dr. Sanjeev Das
 4. Dr. Vineeta Bal
2. Dyal Singh College
 1. Dr. Amitabh Mukhopadhyay
 2. Dr. Anil Kumar
 3. Dr. Bichitra K. Biswal
 4. Dr. S. Gopalan Sampatkumar
3. Gargi College
 1. Dr. Anil K. Suri
 2. Dr. Anna George
 3. Dr. Madhulika Srivastava
 4. Dr. Monica Sundd
4. Hans Raj College
 1. Dr. Arnab Mukhopadhyay
 2. Dr. Chandrima Shaha
 3. Dr. L. C. Garg
 4. Dr. Rahul Pal
5. Hindu College
 1. Dr. Debasisa Mohanty
 2. Dr. Kanwaljit Kaur
 3. Dr. Soumen Basak
6. Institute of Home Economics
 1. Dr. Amulya K. Panda
 2. Dr. Janendra K. Batra
 3. Dr. Subeer S. Majumdar
 4. Dr. Vinay K. Nandicoori
7. Miranda House
 1. Dr. R. P. Roy
 2. Dr. Sandeep Saxena
 3. Dr. Sangeeta Bhaskar
 4. Dr. Satyajit Rath
8. Ramjas College
 1. Dr. Agam Prasad Singh
 2. Dr. Amulya K. Panda
 3. Dr. Apurba Kumat Sau
 4. Dr. Pushkar Sharma
9. SGTB Khalsa College
 1. Dr. Devinder Sehgal
 2. Dr. Janendra K. Batra
 3. Dr. Sagar Sengupta
 4. Dr. Subeer S. Majumdar
10. Sri Venkateswara College
 1. Dr. A. C. Banerjea
 2. Dr. P. Sahai
 3. Dr. Prafulla K. Tailor
 4. Dr. Vinay K. Nandicoori
11. Zakir Hussain Delhi College
 1. Dr. P. K. Upadhyay
 2. Dr. P. Nagarajan
 3. Dr. Sarika Gupta
 4. Dr. Vidya Raghunathan